Oferta pracy w MOSiR Kędzierzyn-Koźle ANIMATOR

29.1.2016

Nabór na stanowisko ANIMATORA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie poszukuje animatorów w okresie od 1.03.2016 r.
do 30.11.2016 r.
Animatorem może być osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie
i uprawnienia - zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do organizowania
i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych.
Wymagania niezbędne:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka
i rekreacja.
3. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy,
nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej -
w tym przypadku wymagane jest uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z art. 41 ustawy
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.) organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający
stosowne uprawnienia np. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego, w jednej
z dyscyplin sportowych : piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka lub piłka siatkowa.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności
prawnych.
6. Wykazuje uprzejmość, systematyczność, kreatywność oraz punktualność w wykonywaniu
powierzonych zadań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup
wiekowych w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób
niepełnosprawnych.
2. Współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu organizacji zajęć sportowych oraz
promocji aktywności fizycznej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących
zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
5. Organizacja zawodów, turniejów, mistrzostw.
6. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
7. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
8. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
9. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
10. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
11. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie i CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926
z późniejszymi zmianami)”
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie
i instruktorskie.
3. Koncepcja funkcjonowania obiektu oraz proponowany zakres prowadzenia zajęć wraz
z tematyką.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu w pełni z praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
6. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów
finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Dokumenty należy składać w sekretariacie MOSiR Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 71
w godzinach 7.00-15.00, do dnia 12.02.2016r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje na stronie: naszorlik.pl i frkf.pl
Zatrudnienie kandydata nastąpi po ogłoszeniu programu „Animator Moje Boisko Orlik 2012”.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.